Zhodnocení školního roku 2019/2020 ředitelem školy

 Rubrika Z naší školy

Vážení a milí rodiče, prarodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

vzdělávání ve školním roce 2019/2020 pomalu končí a nejen kvůli mimořádným okolnostem je vhodné jeho krátké zhodnocení.

 

Školní rok 2019/2020 začal klasicky, jako ty předchozí. Pro naše děti i žáky jsme kromě hlavní výchovně vzdělávací činnosti uskutečňovali spoustu akcí různého charakteru: sportovní a zážitkové akce, projektové dny, setkání rodičů s žáky a učiteli, exkurze, dobročinné sbírky, kroužky, tradiční vánoční jarmark a další činnosti.

Během prvního pololetí byla také zřizovatelem dokončena stavební část vestavby odborných učeben v podkroví školy a následovat bude jejich vybavení. Škola zažádala IROP o projektovou podporu na vybavení technické učebny, kdy je její realizace plánovaná na prázdninové období, dále probíhal projekt Šablony 2 do škol, který slouží ke zkvalitňování a zvýšení nabídky aktivit pro naše děti a žáky. Zařídili jsme výukový pobyt ve Velké Británii, který ale nemohl být ve 2. pololetí uskutečněn.

Druhé pololetí začalo v podobném duchu, výuka probíhala standardně, žáci odjeli na lyžařský kurz, ale celosvětové dění již naznačovalo problémy. Dne 11. března byly z důvodů světové pandemie plošně uzavřeny základní školy a nedlouho poté i školy mateřské. Nejednalo se o uzavření na týden či dva, ale na více než 2 měsíce a do konce školního roku 2019/2020 jsme se již k opravdu tradičnímu provozu nenavrátili.

Nastala situace, která nemá v historii českého školství obdoby. Začala distanční výuka ve variabilních formách (výukové materiály s pracovními listy na webu, online hodiny, enormní elektronická komunikace aj.). Pedagogové školy byli posíleni rodiči i prarodiči, kteří byli zejména při výuce žáků I. stupně nepostradatelní. Myslím si, že vzájemná spolupráce rodičů, žáků a učitelů byla klíčem k úspěšnému a zvládnutí výchovně vzdělávacího procesu na dálku. Vše jistě nebylo ideální, prostor k zlepšení se najde, ale v rámci možností jsme byli úspěšní.

Systém znovuotevírání škol byl velmi často nešetrně zasažen neustále se měnícími a mnohdy zmatečnými pokyny různých orgánů státní správy prezentovanými v médiích. Tato skutečnost školám nepomohla. Na jednu stranu byla zodpovědnost za znovuotevření plně na vedení škol, na druhé straně byl na školy díky populistickým mediálním vyjádřením vyvíjen značný tlak.

Je velice těžké popisovat pracovní vytížení pedagogických i nepedagogických pracovníků v období mimořádných opatření pro veřejnost, která nemá pracovní zkušenost v oblasti školství. Kromě pracovního vytížení panovala také nejistota, obavy a strach o zdraví.  Mateřská škola byla otevřená 14. května a situace byla a je pro paní učitelky náročná, mimo jiné i z důvodu, že přes letní prázdniny letos mateřskou školu neuzavřeme. Vyučující I. stupně vedli více než měsíc výuku distanční i prezenční zároveň a jejich vytíženost byla enormní (dopoledne učili ve škole, v dalších částech dne zpracovávali podklady pro výuku, hodnotili a poskytovali zpětnou vazbu). Od 11. května probíhala prezenční příprava 9. třídy na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky a na závěrečné 3 týdny se zapojila do prezenční výuky (distanční probíhala současně) také část žáků II. stupně ZŠ.

Žádné běžné povinnosti škole neubyly. Zápis do ZŠ a zápis do MŠ byly pro všechny mnohem komplikovanější, závazné přihlášky k výuce a nutná dokumentace k prezenční výuce znamenaly urgentní tvorbu nových dokumentů a administrativní zátěž, zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření znamenala zásadní provozní reorganizaci. Škola i přes výše uvedené pokračovala v částečné renovaci a nutné údržbě zázemí školy, v projektovém vedení, odesílání výkazových materiálů a další běžné i mimořádné činnosti. Ačkoliv píši několik dní před koncem školního roku, pevně věřím, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 již zvládneme zdárně dokončit.

Závěrem bych rád poděkoval rodičům a prarodičům, kteří se v době uzavření škol věnovali svým dětem a výrazně pomáhali učitelům. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří zvládli náročnou distanční, prezenční i kombinovanou výuku a děkuji také provoznímu personálu za zvládnutí mimořádné situace. V neposlední řadě patří poděkování radě městyse Jince a školské radě za nezbytnou součinnost.

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D., ředitel školy

 

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání