Z historie školy v Jincích

Stavba školy o jedné učebně a pokojíku pro učitele byla v Jincích provedena již v polovině 17. století. Od roku 1700 se stala škola farní a majitel panství Václav Vratislav z Mitrovic byl v té době patronem kostela i školy. Po dohodě s farářem dosazoval na školu učitele.

Ustanovený učitel cvičil děti z celé farnosti v umění leterním (čtení, psaní, počítání) a v hudbě za tzv. „sobotáles“. Kromě toho zvonil klekání a proti mračnům. Zastával také službu kostelnickou a hrával na varhany za nepatrnou, od faráře stanovenou odměnu.

Prvním učitelem v Jincích byl Matěj Vydra (zmínka o něm roku 1806). Jeho nástupcem (1805 – 1815) se stal. Antonín Slavík, otec slavného houslisty Josefa Slavíka.

V roce 1805 nechal hrabě Rudolf Vrbna svým nákladem přestavět školu a zvýšit ji o jedno poschodí. Děti v té době chodily do školy od 7 do 12 let.

Roku 1870 byla v zámecké budově v Jincích zřízena druhá školní třída.

Roku 1876 povolila zemská školní rada otevřít třetí třídu.

V roce 1881 a 1882 byla vystavěna nová školní budova nákladem 32 000 zlatých a škola trojtřídní rozšířena hned na pětitřídní s jednou pobočkou. V nové budově se začalo vyučovat od 1. ledna 1883. Roku 1888 měla již obecná škola šest tříd s jednou pobočkou.

Roku 1894 byla v Jincích zřízena živnostenská škola pokračovací.

Roku 1900 postavila obec Čenkov pro své děti novou dvojtřídní obecnou školu.

Roku 1919 byla zřízena a otevřena v Jincích samostatná škola měšťanská. Budova školy byla v roce 1925 přestavěna nákladem 300 000 Kčs.

                

Velkých změn zaznamenala budova školy v letech 1968 – 69, kdy se prováděla přístavba a rekonstrukce budovy.

Současnost

V roce 1994 bylo vybudováno školní hřiště a zřízena počítačová učebna

V roce 1995 škola získala právní subjektivitu.

V roce 1996 postoupili žáci osmých tříd do 9.ročníku – byla zavedena povinná devítiletá školní docházka na ZŠ. Žáci 1. – 4. ročníku se začali učit podle nového vzdělávacího programu Základní škola. Ve stejném roce bylo dokončeno školní hřiště.

V.roce 1997 byl vzdělávací program Základní škola zaveden pro žáky 5. – 9.ročníku. Do oken školní budovy byly namontovány žaluzie.

V roce 2001 byla škola přijata do mezinárodního projektu Comenius – tříletá spolupráce se školami z Rakouska, Velké Británie, Finska, Itálie, Německa a Španělska včetně výměnných zájezdů.

V termínu 16.12. – 20.12. 2002 se konal týden otevřených dveří u příležitosti 120.výročí založení školy.

Dne 1.1. 2003 došlo ke sloučení organizačních složek obce ZŠ a MŠ, školních jídelen ZŠ a MŠ v jeden právní subjekt – ZŠ Jince. Zároveň byla v MŠ zahájena činnost podle nového RVP Kurikulum – čtvero ročních období.

        

Dne 22.10. 2004 byla slavnostně otevřena nová školní jídelna – 1.etapa rekonstrukce školy se státní dotací.

V roce 2005 – 1.1. vstoupil v platnost nový školský zákon, – 13.6. se konala ustavující schůze školské rady – 2 zástupci zřizovatele, 2 ped.pracovníci a 2 rodiče. V témže roce proběhla 2.etapa rekonstrukce školy – rozvody vody, kanalizace, elektřiny, výměna oken, dveří, vymalování celé budovy, vybudování nového sociálního zařízení

                

V roce 2006 došlo ke změně názvu školy na Základní škola a Mateřská škola Jince a na škole byla kompletně opravena fasáda.

Ve školním roce 2006/07 byla zahájena výuka podle vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Naše škola pojmenovala svůj ŠVP – TRILOBIT .

V roce 2008 získala škola dotaci na projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výrazná modernizace vybavení školy.

Ve stejném roce škola zahájila spolupráci se zahraničními školami v rámci projektu Comenius – Turecko, Maďarsko, Norsko, Itálie, Španělsko.

        

V roku 2009 byla zahájena a v červnu 2010 ukončena přístavba školy. Škola tím získala šatny, 2 klasické třídy a 2 odborné učebny – jazykovou a počítačovou.

Dne 3. září 2012 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična, vybudovaná v areálu školy.

        

Ve školním roce 2014/15 byl realizován projekt Rozšíření kapacity MŠ Jince. Tento projekt, číslo CZ.1.15/3.3.00/77.01770, byl spolufinancován Evropskou unií v rámci ROP Střední Čechy.
logoeu

Slavnostní ukončení projektu proběhlo 24.3. 2015.

                        
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání